A legjobb online élmény, az egyszerűbb megrendelés és szolgáltatásaink hatékonysága érdekében weboldalunk cookie-kat használ. Kérjük folytassa a weboldalunkon való böngészést a megszokott módon. További információk az Adatvédelmi nyilatkozatban.

Adatvédelmi nyilatkozat - Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Érvényes: 2024. január 9.-től.
A módosítás oka: Új telephely, OTP Simple szolgáltató címmódosítás, új vállalatirányítási rendszer miatti változtatások.
Nyomtatható, tárolható formában elérhető: https://www.viky.hu/dokumentumok/adatkezelesi-tajekoztato.pdf

A Viky Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8800 Nagykanizsa, Récsei utca 3.; cégjegyzékszám: 20-09-065462; adószám: 12877993-2-20; a továbbiakban: "Társaság") jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: "Tájékoztató") megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: "GDPR"), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: "Infotv.") meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során személyes adat kezelése megvalósul (beleértve az összes weboldalt, webshopot is). A Tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. A Társaság fenntartja a jogot jelent Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője:
Viky Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapítva:
1993-ban.
A társaság székhelye:
8800 Nagykanizsa, Récsei utca 3.
Telephely (raktár, visszáru):
8800 Nagykanizsa, Buda Ernő utca 21.
Cégjegyzékszáma:
20-09-065462
Adószáma:
12877993-2-20
E-mail címe:
Telefonszáma:

Cégünknek – mivel nem kezel magas kockázatú adatot, nem alkalmaz automatikus döntéshozatalt, ezért adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem volt szükség. Adatvédelmi kérdésekben forduljon közvetlenül vevőszolgálatunkhoz bármely elérhetőségünkön.

A reklám célú küldemények visszavonó nyilatkozata az alábbi elérhetőségekre kézbesíthető:

 • Postai úton a 8800 Nagykanizsa, Récsei út 3 postacímre,
 • Elektronikus levél formájában az info@viky.hu e-mail címen,
 • Telefonon, a +36 93 310 313, vagy bármely a honlapokon feltüntetett telefonszámon,
 • Személyesen az Adatkezelő címén (8800 Nagykanizsa, Récsei út 3., nyitvatartási idő: H-P: 8:00-17:00).

2.Általános fogalmak

Az adatkezelési tájékoztatóban gyakran előforduló kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

 • természetes személy: Élő ember, aki a személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet.
 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható).
 • ügyfél: az az Érintett, aki az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban áll.
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (ilyen, az érintettel kapcsolatba hozható adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés).
 • különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
 • hozzájárulás: az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • tiltakozás: az Érintett bármilyen formában (például szóban, írásban, vagy e-mailen) kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja az adatkezelőnél, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • adatzárolás: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • személyes adat megjelölése: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 • adattovábbítás: a személyes adat egyedileg meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.
 • nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.
 • adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológia jellegű feladatok (például táblázatba rendezés stb.) elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-tagállam (az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein).
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy az adatkezelő a jövőben csak korlátozottan kezelhesse őket.
 • sütik (cookie, web-beacon): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs fájl(ok), ami(ke)t a weboldal hoz létre megnyitásakor, és a weboldal beállításainak információi kerülnek bele a fájlba. Amikor legközelebb meglátogatjuk az oldalt, a cookie alapján történik a beállítás. Emellett egyes sütik biztosítják a weboldal statisztikai adatait, valamint a személyre szabott ajánlatok, hirdetések megjelenítését. A süti nem "ördögtől való", használata egyes funkciókhoz elengedhetetlen, míg más funkciók teszik az internetet szabaddá és élvezetessé.
 • profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelése, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők (például munkahelyi teljesítmény, gazdasági/pénzügyi helyzet, egészségi állapot, személyes preferenciák, érdeklődési kör, megbízhatóság, viselkedés) értékelésére, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják.
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt a személyes adattól elkülönítve tárolják, és megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosított, hogy a korábban azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ezt a személyes adatot nem lehet hozzákapcsolni.
 • anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja, hogy az érintett és a személyes adat közötti kapcsolat többé nem állítható helyre.
 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

További hivatkozott jogszabályok:

 • Grt: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • Szvmt: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
 • Szvf: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

3. A Társaság adatkezelései

3.1. A honlapok látogatása

A Társaságnak a https://www.viky.hu, https://www.klimaprofi.hu, https://www.profikonyha.hu, https://www.greemarkabolt.hu, https://www.mideamarkabolt.hu, https://www.hoszivattyuprofi.hu, https://www.azenklimam.hu, https://www.klimanagykanizsa.hu, https://www.eotvoshaz.hu, https://www.klimaplaza.hu, https://www.hoszivattyuprofi.hu, https://www.fishermarkabolt.hu és bármely egyéb honlapjain, webshopjain a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A Társaság sütiket használ a látogatók preferenciáinak elemzésére, hogy a weboldal felhasználóbarát jellegét biztosítani tudja. Sütiket használ például az alábbi információk rögzítésére: a weboldal és aloldalak látogatóinak száma, a látogatás időtartama, a lapok megtekintésének sorrendje, a weboldal eléréséhez használt keresőszavak, a weboldal eléréséhez használt böngésző típusa, az eléréshez használt számítógép földrajzi helye. A weboldal látogatóiról a Társaság személyes adatokat nem gyűjt. A weboldalon használt sütik csak a látogató számítógépének anonim IP címét rögzítik, semmi olyan személyes adatot vagy információt nem gyűjt, amely alapján egy valós személy azonosítható lenne. A társaság ezzel a tevékenységgel összefüggésben a látogató anonimizált IP címén kívül nem kezel személyes adatot.

3.2. Honlapon történő regisztráció

A Társaságnak a webáruházaiban és egyes honlapjain lehetőség van regisztrációra. Ehhez a regisztráló teljes nevét, telefonszámát, e-mailcímét, lakcímét, valamint egyes esetekben a számlázási adatokat szükséges megadni, ezeket a személyes adatokat kezeli a Társaság ezzel a tevékenységgel összefüggésben.

 • Adatkezelés célja: a honlapokon történő regisztráció.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
 • Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama az érintett törlési kérelmének időpontjáig (regisztráció törlése) tart.

3.3. Vásárlók adatainak kezelése

A Társaság a vásárlók azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek a vásárló és a Társaság közötti ajánlattétellel és szerződéssel, ezen belül annak létrejöttével, nyilvántartásával és teljesítésével összefüggenek. A kezelt adatok köre: az ajánlatkérésben, megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk, valamint a bizonylatok kiállításához szükséges adatok.

 • Adatkezelés célja: az adatkezelés célja kizárólag a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, módosításához vagy megszüntetéséhez kapcsolódó cél.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].
 • Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

3.4. Szállítók, üzleti partnerek adatainak kezelése

A Társaság a szállítóinak, üzleti partnereinek azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek az ügyfél és a Társaság közötti ajánlattétellel és szerződéssel, ezen belül annak létrejöttével, nyilvántartásával és teljesítésével összefüggenek. A kezelt adatok köre: az ajánlatkérésben, megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk, valamint a bizonylatok kiállításához szükséges adatok.

 • Adatkezelés célja: az adatkezelés célja kizárólag a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, módosításához vagy megszüntetéséhez kapcsolódó cél.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].
 • Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

3.5. Direkt marketing

Amennyiben az érintett feliratkozik a Társaság hírlevelére, a Társaság saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. A hírlevélre való feliratkozással vagy a Társasággal megkötött szerződésben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a szerződéses partnerei részére hírlevelet küldhet, vagy más eDM formában megkeresheti őket. Ezzel összefüggésben a partner nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét kezeli, hogy lehetséges legyen az üzenetek kézbesítése. Az adatokat a Társaság mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kér.

 • Adatkezelés célja: az adatkezelés célja a Társaság által történő közvetlen üzletszerzés direkt marketing tevékenységen keresztül, ennek keretében az érintett tájékoztatása a Társaság termékeiről és szolgáltatásairól.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], a Társaság jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
 • Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama az érintett törlési kérelméig, vagy az hozzájárulása visszavonásáig tart.

3.6. Marketing és értékesítési célú adatkezelések

Szolgáltató telefonos, e-mailes rendelésleadás, tanácsadás és ajánlat adás lehetőségét kínálja a termékkörrel kapcsolatban az Érintett megkeresésére, vagy Érintettel szerződéses jogviszonyban álló (például pályázatíró, energetikai tanácsadó) cég megbízásából. Érintettnek lehetősége van visszahívás és/vagy ajánlat kérésére a weboldalakon. Kivitelező és nagykereskedelmi partnerei részére az Adatkezelő értékesítési és szakmai tréningeket rendez, melyek megszervezéséhez és lebonyolításához is személyes adatokat kezel. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: név, cím telefonszám, e-mail cím, rendezvény esetén kép videó és hangfelvétel.

 • Adatkezelés célja: az Adatkezelő ismertségének növelése, új Ügyfelek toborzása, a meglévő Ügyfelekkel termékek megismertetése, nyeremények kézbesítése, értékesítési tevékenység ajánlatból, rendezvényszervezés
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], a Társaság jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
 • Adatok forrása: közvetlenül az Érintettől felvett, kivéve az Érintettel szerződéses jogviszonyban álló (például pályázatíró, energetikai tanácsadó) cég megbízásából felkeresett ügyfelek.
 • Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama az érintett törlési kérelméig, a hozzájárulása visszavonásáig, vagy a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint tart.

3.7. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelések

Az érintett által szóban, telefonon, e-mailben, postai úton, valamint személyesen tett panaszbejelentés rögzítése, iktatása, panaszos tájékoztatása a panasz nyilvántartásba vételéről, aktuálisan vezetett riport a nyitott panaszbejelentésekről, válaszlevél előkészítése és megküldése a panaszos részére, papír alapon benyújtott panaszok, panaszjegyzőkönyv, kapcsolódó levelezés, illetve dokumentumok és válaszok tárolása céljából adatot kezelünk. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, ügyfél belső azonosító száma, szerződésszáma, rendelési száma, számla sorszáma, egyéb bizonylat (például garanciajegy) száma, a panasz mibenléte, panasz belső nyilvántartási száma.

 • Adatkezelés célja: a vevői panaszok gyors megoldása, feldolgozása.
 • Adatkezelés jogalapja: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont
 • Adatok forrása: közvetlenül a panaszt benyújtó Érintettől felvett, vagy szerződéses jogviszony alapján kapott tájékoztatás (például szakszervíz jelentési kötelezettsége)
 • Adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott idő.

3.8. Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése

A Társaság kezeli a hozzá közvetlenül-, vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett "berepülő" és célzott önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat. A kezelt adatok köre: az önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő, az érintett által megadott személyes adatok.

 • Adatkezelés célja: az adatkezelés célja az érintett végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről való értesítése, az érintettel időpont egyeztetése és a kiválasztási eljárás lefolytatása.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], amely hozzájárulást az érintett az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak a megküldésével adja meg.
 • Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama sikeres pályázat esetén a munkajogviszony időtartama, sikertelen pályázat esetén a kiválasztást követően a sikertelen pályázók pályázati anyaga törlésre kerül.

3.9. Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság a székhelyen kamera-piktogrammal vagy figyelemfelhívó tájékoztatással jelzett területeken (megfigyelt területek) elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert üzemeltet. A kamerarendszer 12 db kamerából áll, a Társaság székhelyének udvarát (áruszállítás, parkoló), a raktár bejáratát, és az áruátvételi pontot, az ügyfélteret (irodát), a készpénzkezelés helyszínét, valamint az asztalos műhelyt ellenőrzik. A kamerás megfigyelőrendszer a megfigyelt területre belépő személyek képmását és cselekvését rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít. A kamerák aktuális képének és a felvételeknek a megtekintésére az adatkezelők arra jogosultsággal rendelkező munkavállalói jogosultak. A kamerarendszert a Társaság működteti, ahhoz szolgáltatót nem vesz igénybe, így kizárólag a Társaság minősül adatkezelőnek. A kezelt adatok köre: az érintett képmása.

 • Adatkezelés célja: az adatkezelés célja a vagyonvédelem és az épületben tartózkodó személyek védelme, az üzleti titok védelme, és az esetleges visszaélések, jogsértések bizonyítása.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja egyrészt az érintett önkéntes hozzájárulásán (az épületbe történő belépésen) alapul [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], másrészt a Szvmt. 30-31. §-ai és Tht. 25. §-a által biztosított jogszabályi felhatalmazáson.
 • Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama az áruházban készített felvételek esetén 3 (három) munkanap, ezt követően a felvételek automatikusan törlésre kerülnek.

4. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokat a Társaságnál a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve társaságunk részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási- vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

A Társaság az adatkezelések során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe erre irányuló szolgáltatási szerződések keretében.

 • A Viky Kft. saját maga könyvel, adatfeldolgozót ebből a célból nem vesz igénybe.
 • Kuprivecz József (címe: 8868 Letenye, Kossuth u.15).
  Adatkezelés célja: Könyvvizsgálat
 • ShopRenter.hu Kft. (címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129.)
  Adatkezelés célja: Egyes oldalaink tárhely szolgáltatója (www.klimaprofi.hu, www.profikonyha.hu, www.mideamarkabolt.hu, www.greemarkabolt.hu, www.fishermarkabolt.hu és a www.hoszivattyuprofi.hu webáruházak)
 • Versanus Kft. (címe: 1138 Budapest, Mura u. 4. 9. em. 7.)
  Adatkezelés célja: Tárhelyszolgáltatás, szerverbérlet, szerverüzemeltetés
 • SmartFront Kft. (címe: 1132 Budapest Váci út 18.)
  Adatkezelés célja: A régi, 2023 év végéig használt vállalatirányítási és számlázó, könyvelő rendszer üzemeltetése
 • Odoo S.A. (címe: Chaussée de Namur 40, Grand-Rosière 1367, Belgium)
  Adatkezelés célja: Odoo Vállalatirányítási és számlázó, könyvelő rendszer fejlesztése, üzemeltetése, tárhelyszolgáltatás biztosítása
 • Google Cloud EMEA Ltd (címe: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland)
  Adatkezelés célja: A tényleges szerver hostingot az Odoo S.A. részére a Google Cloud Platform Europe West 1B szerver, St. Ghislain, Belgium szolgáltatja
 • eYssen IT Services Kft. (címe: 1137 Budapest, Szent István krt. 18.)
  Adatkezelés célja: Odoo Vállalatirányítási és számlázó, könyvelő rendszer üzemeltetése, magyar nyelvű support és jogszabályi környezet biztosítása
 • Online Comparison Shopping Kft. (címe: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.)
  Adatkezelés célja: Hiteles vásárlói és termékvélemények gyűjtése, közzététele
 • Google Ireland Limited. (címe: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)
  Adatkezelés célja: Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése, célzott hirdetések megjelenítése
 • Facebook Ireland Limited (címe: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
  Adatkezelés célja: Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése, hirdetések megjelenítése
 • Hotjar Limited (címe: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s ST, Málta)
  Adatkezelés célja: Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése
 • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6)
  Adatkezelés célja: Szállítással kapcsolatos tevékenységek, vásárló előzetes értesítése küldemény érkezéséről
 • DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk utca 14/b)
  Adatkezelés célja: Szállítással kapcsolatos tevékenységek, vásárló előzetes értesítése küldemény érkezéséről
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.)
  Adatkezelés célja: Szállítással kapcsolatos tevékenységek, vásárló előzetes értesítése küldemény érkezéséről
 • Egyéb, eseti megbízás alapján vagy a disztribútor által biztosított futárszolgálat
  Adatkezelés célja: Szállítással kapcsolatos tevékenységek, vásárló előzetes értesítése küldemény érkezéséről
 • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)
  Adatkezelés célja: Áruvásárlási hitel igénylésével kapcsolatos adatkezelés
 • BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2)
  Adatkezelés célja: Áruvásárlási hitel igénylésével kapcsolatos fizetési kapcsolat létrehozása
 • OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.)
  Adatkezelés célja: Internetes bankkártyás fizetési szolgáltatás üzemeltetése.

A fentieken túl az érintettekre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben vagy szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan (például, de nem kizárólag: klímaszerelő közvetítése) illetve az érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

5. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítják, hogy az értintettek adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet Társaságunk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk az érintettet, amennyiben ezt a GDPR és az Infotv. kötelezővé teszi.

6. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

6.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól, hogy a Társaság tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Társaság értesíti az Érintettet azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz benyújtható panasz lehetőségéről, a kezelt személyes adatok forrásáról (ha azok nem közvetlenül az Érintettől származnak), az automatizált döntéshozatalról ha van (beleértve a profilalkotást is), az automatizált döntéshozatal logikájáról, valamint arról, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Társaság az érintett kérelmét legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti. A Társaság az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti. Amennyiben az érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Társaság jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be az Adatkezelőhöz. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatáskérés megválaszolásával kapcsolatban felmerült, indokolt és igazolt költségeinek megtérítését kérheti a tájékoztatást kérőtől, vagy megtagadhatja az adatszolgáltatást. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az érintett által megjelölt személyes adatot a Társaság nem kezeli, úgy erről is köteles az érintettet írásban tájékoztatni.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. A Társaság ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül pontosítja vagy helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. A Társaság az érintettet erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

A Társaság abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

 • a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a Társaság rendelkezésére, vagy
 • az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

6.3. A törléshez való jog

Az érintett írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését. Az érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály a Társaságot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége a Társaságnak, úgy a Társaság az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

6.4. A zároláshoz való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatát a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a Társaság, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti az érintett,

 • ha az érintett vitatja a Társaság, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),
 • ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy a Társaság rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),
 • ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

A Társaság az érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, úgy az érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

Az érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a Társaság nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 • az adatkezelést a Társaság részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 • az adatkezelés a Társaság jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Amennyiben az érintett a direkt marketing célból történő adatkezelés ellen tiltakozik, úgy a továbbiakban az érintett adatait a Társaság ezen célból tovább nem kezelheti.

6.7. A jogorvoslathoz való jog

Társasággal történő vitarendezés

Az érintett a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket a Társaságnál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be az 1. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

Panasztételhez való jog

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társasággal nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
 
Székhely:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 
Levelezési cím:
1363 Budapest, Pf.: 9.
 
Telefon:
 
Telefax:
+36 1 391 1410

A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

A Társasággal, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek.

6.8. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kezdeményezheti az Adatkezelőnél a rá vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, (számító)géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását, továbbá jogosult arra, hogy az Adatkezelő ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa feltéve, ha az adatkezelés automatizált módon történik és az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

7. Egyéb tájékoztatások

7.1. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve az adatkezelőnél tett nyilatkozattal (közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban) meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ilyen nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

7.2. A kamerafelvételekre vonatkozó külön rendelkezések

Tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett a felvétel keletkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül tájékoztatást kérhet arról, hogy mi látható a felvételen az érintettel összefüggésben. A kérelemben szükséges megjelölni, hogy a felvétel hol, milyen időpontban készült, és az érintett miről ismerhető fel. A Társaság a kérelmet 25 (huszonöt) napon belül teljesíti.

Zároláshoz való jog

Az érintett a felvétel keletkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az adatkezelők ne semmisítsék meg, illetve ne töröljék (zárolás). A kérelemben szükséges megjelölni, hogy a felvétel hol, milyen időpontban készült, az érintett miről ismerhető fel, és a zárolást milyen okból kéri. A zárolással egyidejűleg célszerű a szükséges hatósági, bírósági eljárást is megindítania az érintettnek, mivel a felvételeket a Társaság kizárólag hatósági, bírósági megkeresésre adja ki.

Betekintéshez való jog

Az érintett a felvétel keletkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül kérheti, hogy a róla készült felvételekbe betekinthessen. A kérelemben szükséges megjelölni, hogy a felvétel hol, milyen időpontban készült, az érintett miről ismerhető fel, illetve a felvételbe melyik napon kíván betekinteni. A betekintésre a Társaság munkanapokon hétfőtől péntekig, 9-15 óra között tud lehetőséget biztosítani.

8. Sütik (cookie) használata – süti tájékoztató

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók (adatfeldolgozók, Google, Facebook és HotJar) a testre szabott kiszolgálás és az adatok védelme érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Amikor Ön meglátogatja a Viky Kft. valamely oldalát, a weboldal alapvető bejelentkezési információkat és látogatói viselkedésmintákat gyűjt. Ezeket a Viky Kft. különböző statisztikákhoz használja, mint például a weboldal különféle menüpontjain a látogatószám meghatározása. Ezen információk elemzése az adott látogatók azonosítása nélkül elvégzésre, a weboldal látogatóinak azonosítására még kísérletet sem történik.

A technológia elterjedt, minden weboldal használ ilyeneket, különböző mértékben. Statisztikai adatok nélkül nem tudnánk, hogy milyen termékkört keresnek a vásárlóink, illetve a weboldalunk tartalmaz-e olyan hibákat, logikátlan vagy rosszul működő funkciókat, aminek a javításával a honlapunk jobban ki tudja elégíteni a felhasználó igényeit.

8.1. A Szolgáltató weboldalain a következő sütikkel találkozhatnak:

Nem minden, itt felsorolt sütit használjuk minden oldalunkon. Mivel az egyes weboldalaink különféle környezetben futnak, ezért előfordulhat, hogy azonos funkciót ellátó sütik más-más néven szerepelnek. A lenti tájékoztatás általános, és a Viky Kft. valamennyi oldalára vonatkozik, kisebb-nagyobb mértékben.

8.1.1. Google Analytics

A Google Analytics a Google Ireland Limited. ("Google") internetes elemző szolgáltatása, amely segít a Viky Kft-nek többet megtudni arról, hogy látogatói milyen szokások szerint használják a weboldalt. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket a sütiket minden weboldalon használja a szolgáltató.

Süti Neve Süti Célja Lejárat
_ga A felhasználók (böngészők) megkülönböztetésére szolgál Beállítástól, frissítéstől számított 13 hónap
_gat A lekérési arány szabályozására alkalmazható Munkamenet lejártával
_gid Egyedi azonosítót oszt a látogatóra, hogy statisztika készülhessen az oldal használatáról Beállítástól, frissítéstől számított 1 nap
ads/ga-audiences Google érdeklődésen alapuló hirdetésekhez kapcsolatos süti Munkamenet lejártával, vagy a böngésző bezárásával

További információ a Google Analytics adatvédelméről: https://policies.google.com/privacy

8.1.2. Facebook és Facebook pixel, Instagram

A Facebook plugineken keresztül biztosítjuk a honlap látogatóinak az őket érdeklő tartalmak megosztását, a legfrissebb promócióink közzétételét, valamint a kapcsolatfelvétel lehetőségét. Amennyiben a Facebook vagy az Instagram fiókjába be van jelentkezve, miközben a Weboldalunkat böngészi, a Facebook közvetlenül összekötheti az oldalunkon tett látogatását a Facebook vagy Instagram fiókjával. A Facebook pixel a Facebook Ireland Limited. ("Facebook") internetes szolgáltatása, amely segít a Viky Kft-nek többet megtudni arról, hogy látogatói milyen szokások szerint használják a weboldalt és a kapcsolódó Facebook oldalt, milyen hatékonyságúak a szolgáltató hirdetései. A Facebook pixel olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Facebook-nak, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket a sütiket minden weboldalon használja a szolgáltató.

Süti Neve Süti Célja Lejárat
dpr A Facebook plugin adott képernyőre optimális betöltéséhez 7 nap
_fbp A Facebook egy sor olyan reklámtermék szállítására használja, mint például valós idejű ajánlattétel harmadik fél hirdetőitől 3 hónap
fr A cookie-t a Facebook állítja be, hogy releváns hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználók számára, valamint mérje és fejlessze a hirdetéseket. 3 hónap

További információ a Facebook és Instagram adatvédelméről: https://privacycenter.instagram.com/policy, https://www.facebook.com/privacy/policy

8.1.3. YouTube beágyazott videók

A YouTube a Google Ireland Limited ("Google") videó megosztó szolgáltatása, amely segít a Viky Kft-nek bemutatni egyes termékeit, szolgáltatásait. A YouTube olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezen sütik bármely, Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon megjelenhetnek, és csak a beágyazott YouTube videókat tartalmazó aloldalakon kerülnek tárolásra, és működésük teljesen független a Viky Kft-től.

További információ a YouTube adatvédelméről: https://www.youtube.com/static?gl=CA&template=terms

8.1.4. HotJar analitika

A HotJar egy Európai Uniós (máltai) analitikai cég, mely segít a Viky Kft. számára jobban megérteni ügyfelei viselkedését, hogy még jobb szolgáltatást tudjon nyújtani. A HotJar olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a HotJar részére, és a kiszolgáló szerverein tárolja. A sütikkel az AzÉnKlímám, és a KlímaProfi oldalainkon találkozhat.

Süti Neve Süti Célja Lejárat
Süti Neve Süti Célja Lejárat
_hjIncludedInSample _hjRecordingEnabled Azonosítja a látogatót egyetlen böngésző-munkamenet során, és jelzi, hogy szerepelnek a közönségmintában. Munkamenet lejártával

További információ a HotJar adatvédelméről: https://www.hotjar.com/privacy

8.1.5. Shoprenter webáruházmotor

A www.klimaprofi.hu, www.profikonyha.hu, www.mideamarkabolt.hu, www.greemarkabolt.hu, www.fishermarkabolt.hu és a www.hoszivattyuprofi.hu webáruház szoftvere a ShopRenter.hu Kft (4028 Debrecen, Kassai út 129.) felhő alapú szolgáltatása, mely biztosítja a Viky Kft. termékei iránt érdeklődő felhasználók számára a termékek megismerésének, megvásárlásának lehetőségét. A funkciók egy részének használatához technikai okokból is sütiket használnak, melyek letiltásával a webáruház funkciók elérhetetlenné válnak. A vásárlás során megadott adatokat a Shoprenter a kiszolgáló szerverein használja.

Süti Neve Süti Célja Lejárat
device A felhasználó által használt eszköz (mobil vagy desktop) milyensége. Munkamenet lejártával
JSESSIONID Teljesítmény monitorozó szolgáltatás harmadik féltől származó sütije (nr-data.net) Munkamenet lejártával
PHPSESSID Véletlenszerűen generált azonosító, melynek segítségével használhatóak a webáruház funkciók, mint például előzmények, bejelentkezés, kosár. Letiltásával megbénul a webáruház. Munkamenet lejártával
OrcinusGlobalVersionSet
OrcinusGlobalVersion
Intelligens ajánló rendszer A/B teszteléséhez tárolja el a böngészőhöz, hogy milyen kiosztást kapott (A vagy B). Első alkalommal ez a verzió átküldésre kerül Analyticsbe is, amelyet követően a statisztikákat szegmentálni lehet verziónként. Továbbá az intelligens ajánló rendszer hatékonyságának elemzésére szolgáló statisztikáinak (átkattintások aránya) elkészítésére is felhasználására kerül. Beállítástól, frissítéstől számított 14800 nap
SR_CDSDeviceInformation_SR
CDSSession
CDSDevice
Az Intelligens termékajánló rendszer működéséhez szükséges sütik, segítségével a felhasználók a már megtekintetthez hasonló termékeket láthatnak a weboldalon, segítve a navigálást. Beállítástól, frissítéstől számított 14800 nap

8.1.6. Odoo webáruház és honlap rendszer

A Viky Kft nagykereskedelmi partnerportáljának és egyes tájékoztató honlapjainak szoftvere az Odoo S.A. (Chaussée de Namur 40, Grand-Rosière 1367, Belgium) által fejlesztett integrált ERP rendszer, mely biztosítja a Viky Kft. termékei iránt érdeklődő felhasználók számára a termékek, szolgáltatások megismerésének, megvásárlásának lehetőségét. A funkciók egy részének használatához technikai okokból is sütiket használnak, melyek letiltásával a funkciók egy része elérhetetlenné válik. A vásárlás során megadott adatokat a Viky Kft a kiszolgáló szerverein tárolja.

Süti Neve Süti Célja Lejárat
session_id Véletlenszerűen generált azonosító, melynek segítségével használhatóak a webáruház funkciók, mint például előzmények, bejelentkezés, kosár. Letiltásával megbénul a webáruház. Beállítástól, frissítéstől számított 7 nap
im_livechat_history Ha a felhasználó írt chat üzenetet, ebben a sütiben tárolódnak az előzmények. Egyéb esetben üres. Beállítástól, frissítéstől számított 1 nap
website_cookies_bar Jogszabályi megfelelőség miatt megjelenő süti figyelmeztetés ablakhoz tartozó süti. Beállítástól, frissítéstől számított 13 hónap
tz A felhasználó időzónáját tárolja. Munkamenet lejártával
frontend_lang A felhasználó által beállított nyelvi környezetet tárolja. Beállítástól, frissítéstől számított 1 év

8.1.7. Cookie elfogadás süti

Minden oldalon elmentésre kerül és az Érintett készülékén sütiben tárolódik, hogy a felhasználó elfogadta-e már a weboldal süti használatára vonatkozó szabályokat, és ha igen azt milyen részletességgel / beállításokkal tette. A süti célja, hogy ne terheljük az Érintettet minden látogatása alkalmával azzal, hogy fogadja el az adatkezelési szabályzatot. Egyes oldalainkon az eltérő műszaki megoldások miatt más-más néven láthatók ezek a sütik, például a www.klimaprofi.hu, www.profikonyha.hu, www.mideamarkabolt.hu, www.greemarkabolt.hu, www.fishermarkabolt.hu és a www.hoszivattyuprofi.hu oldalakon „auroraMarketingCookieAccepted”, „_gali” és „auroraNanobarAccepted” néven találhatók meg, érvényességük a beállítástól, frissítéstől számított 365 nap. A nagykereskedelmi és más Odoo motor által kiszolgált oldalon „website_cookies_bar” néven látható, érvényessége a beállítástól, frissítéstől számított 13 hónap. A WordPress honlapmotor által kiszolgált oldalakon található „cookie_notice_accepted” és „_gali” néven, érvényességük a beállítástól, frissítéstől számított 1 hónap.

8.2. A sütik letiltása, korlátozása

A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó saját böngészőjében hogyan tudja letiltani a cookie-kat, hogyan fogadhat el új cookie-kat, hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb (adatfeldolgozóktól származó) cookie-kat. A szolgáltató nem garantálja, hogy a teljesen kikapcsolt cookie kezelés mellett a weboldal megfelelően tud működni (nem lesz elérhető például a kosár funkció sem). A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon

Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, vagy kapcsolja ki böngészőjében a harmadik féltől származó sütiket.

A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon, vagy nem használhatja bizonyos szolgáltatásait (pl. kosár funkció a webáruházakban).

Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az "Opciók" vagy "Beállítások" menün belül találhatók.

Az egyes böngésző-típusokkal kapcsolatos beállításokhoz az alábbi hivatkozásokra kattintva talál segítséget:

8.3. Remarketing – célzott hirdetések megjelenítése

Több webáruház, weboldal tartalmaz olyan kódot és/vagy sütit is, mely lehetővé teszi külső weboldalakon a korábban megtekintett termékek vagy weboldal hirdetését, ez a remarketing funkció. Az internet ingyenes tartalmait a tartalomszolgáltatók reklámbevételekkel képesek előállítani. Az internet mai jellege csak úgy tartható fenn, ha egyensúlyt találunk a reklámok mennyiségét és minőségét illetően is. A cél nem a felhasználók bosszantása, hanem a kölcsönösen előnyös együttműködés: minőségi ingyenes tartalom, minőségi, Önt érdeklő (releváns) hirdetésekkel. A remarketing lehetőségével Ön olyan szolgáltatók hirdetéseit láthatja, melyek után a közelmúltban Ön érdeklődött. Fontos megjegyezni, hogy a hirdető semmilyen személyes információt nem kap, nála adatkezelés és feldolgozás sem történik. Profilozást a hirdetők – így mi sem – nem végeznek. A rendszert leginkább a két nagy remarketing szolgáltató, a Google és a Facebook üzemelteti, és ők kezelik az Ön adatait, így a szolgáltatásról is csak náluk lehet leiratkozni (bár személyes véleményünk az, hogy nem érdemes, mivel így nem az Önt érdeklő hirdetéseket fogja látni, amik zavarók is lehetnek).